De eerste ervaringen in het calculeren dateren reeds van 1999.
Toen is begonnen met calculeren & meetstaten opstellen van woningen in een Excel-werkblad aangeleverd door een woningbouwbedrijf. Na bestuderen van de werkwijzes en berekeningswijzes van dit bedrijf is een nieuwe Excel-werkmap met meerdere  gekoppelde werkbladen ontwikkeld.
Hierdoor werd de input van gegevens sterk vereenvoudigd, en alle berekeningen geautomatiseerd. Met als resultaat een halvering van de tijd nodig om een woning te calculeren, en een sterke reductie van de foutenlast.

In 2001 is dan de stap gezet naar de grotere klasse 8 bouwbedrijven die zowel openbare als private aanbestedingen inschrijven.
Hier volstond calculeren & opmeten in Excel niet langer en is ook het leerproces met KPD BouwOffice Project gestart. Dit is een leerproces van meerdere jaren geweest, maar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Deze software heeft ook grote voordelen voor lange en complexe calculaties.

Sinds 2018 is de nieuwste generatie van bouwsoftware ontwikkeld door KPD, nl. BouwOffice vNext.
Deze software is gebruiksvriendelijker als de vorige versie en biedt ook heel wat nieuwe mogelijkheden, wat het overzicht en de snelheid van calculeren ten goede komt.

Doorheen de jaren zijn ook de calculaties met Excel-werkmappen verder geoptimaliseerd, waardoor deze ook nog steeds zeer nuttige tools zijn om sneller en overzichtelijker te calculeren.

Door deze uitgebreide ervaring bij bouwbedrijven doen ook steeds meer projectontwikkelaars, investeerders & architecten beroep op mijn calculatiediensten.

Over ons

Algemene voorwaarden
 

1. Algemeen

Alle offertes, facturen en andere documenten uitgaande van Bv Immpuls Engineering en overeenkomsten aangaande met Bv Immpuls Engineering zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

Deze kunnen worden geraadpleegd op de website van Bv Immpuls Engineering (www.immpuls.be).

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden van Bv Immpuls Engineering zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Bv Immpuls Engineering, tenzij in het geval van Bv Immpuls Engineering deze voorafgaand aan enig contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

 

2. Offertes (begroting)

2.1 Offertes uitgaande van Bv Immpuls Engineering bevatten eenheidsprijzen, een totaalprijs en/of hoeveelheden. Offertes zijn bindend voor de Bv Immpuls Engineering opgegeven duurtijd ervan.

2.2 Een bestelling door de klant volgend op een offerte van Bv Immpuls Engineering, wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging.

Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van de klant en de orderbevestiging van Bv Immpuls Engineering is uitsluitend de orderbevestiging van Bv Immpuls Engineering bindend.

2.3 De meetstaat en desgevallend de raming die ten titel van service door Bv Immpuls Engineering wordt afgeleverd, worden opgesteld op basis van gegevens aangereikt door de klant. De klant is dan ook geheel verantwoordelijk voor de correctheid van de door haar aangereikte gegevens, evenals de controle van de door haar ontvangen meetstaten en/of ramingen.

Bv Immpuls Engineering is niet verantwoordelijk indien de klant achteraf zelf wijzigingen doorvoert aan de meetstaat en/of raming die haar wordt afgeleverd ten titel van service.
 Annulering

In geval van vroegtijdige beëindiging of annulering van de opdracht door de klant zal de klant een forfaitaire schadevergoeding ten bedrag van 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.


3. Prijzen en prijswijziging

3.1 Eenheidsprijzen en totaalprijs opgegeven in de ramingen zijn indicatief. Eenheidsprijzen en totaalprijs opgegeven in offertes zijn bindend en geldig lopende de duurtijd van de offerte.

3.2. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan klanten één kalendermaand voor de effectieve doorvoering ervan.

Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende offertes waarvan de duurtijd niet is verstreken.

 

4. Klachten

Elk klacht moet ingediend worden, per aangetekend schrijven, binnen de acht werkdagen na factuurdatum. Bij gebreke hieraan worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

 

5. Prijs en betaling

5.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bv Immpuls Engineering.

5.2 Elk protest m.b.t. de facturen van Bv Immpuls Engineering dient aangetekend en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

5.3  Bij niet-betaling van de facturen van Bv Immpuls Engineering op vervaldag is de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Bv Immpuls Engineering van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Daarenboven zal de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan Bv Immpuls Engineering van een nalatigheidsintrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%.

Verder vervallen alle aan de klant toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten tussen de klant en Bv Immpuls Engineering en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele betwistingen, van welke aard ook, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg of Antwerpen, afdeling Hasselt of het Vredegerecht te Beringen.